#hbhospitality
Kansas City Summer Showcase
Rye Plaza | August 8, 2018